Lưu trữ thẻ: vốn pháp định

Lienvietpostbank dự kiến ​​tăng vốn điều lệ “khủng”, lên 28.676 tỷ đồng

Lienvietpostbank dự kiến ​​tăng vốn điều lệ “khủng”, lên 28.676 tỷ đồng

  Năm 2022, tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp của Lienvietpostbank là hơn 5.689 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.510 tỷ đồng, tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức là 3.393 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng thêm 5.255 tỷ đồng lên 17.291 tỷ đồng. Dự kiến ​​năm 2023, […]